• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Положення

Положення про Громадську раду при Державному агентстві лісових ресурсів України


СХВАЛЕНО

на засіданні Громадської ради при Держлісагентстві

протокол № 1 від 12.02.2019

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держлісагентства

від 22.02. 2019 № 106

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Державному агентстві лісових ресурсів України

 

(із змінами внесеними згідно наказу Держлісагентства s№ 289 від 11.05.2019)

 

 1. Громадська рада при Державному агентстві лісових ресурсів України (далі – Громадська рада при Держлісагентстві) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у підготовці пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

2. У своїй діяльності Громадська рада при Держлісагентстві керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про Громадську раду при Держлісагентстві (далі – Положення).

Положення розробляється Громадською радою при Держлісагентстві, схвалюється на її засіданні і затверджується Держлісагентством.

Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держлісагентства протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Зміни і доповнення до Положення можуть ініціюватися кожним із членів Громадської ради при Держлісагентстві або Держлісагентством.

Розроблення та затвердження змін до Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення.

3. Основними завданнями Громадської ради при Держлісагентстві є:

·         сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань ведення лісового і мисливського господарства, використання, охорони, захисту і відтворення лісових та мисливських ресурсів на засадах сталого розвитку, збереження біорізноманіття в лісах;

·         здійснення громадського контролю за діяльністю Держлісагентства;

·         сприяння врахуванню Держлісагентством громадської думки під час підготовки пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

4. Громадська рада при Держлісагентстві відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Держлісагентству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Держлісагентству пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Держлісагентству обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Держлісагентство проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, підготовки пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, удосконалення роботи Держлісагентства;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держлісагентства та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Держлісагентство;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Держлісагентством пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держлісагентства та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Держлісагентству інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вдосконалення організаційної структури і шляхів вирішення проблем розвитку лісового та мисливського господарства, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі лісового та мисливського господарства;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада при Держлісагентстві має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні групи тощо); перелік постійних комісій Громадської ради при Держлісагентстві затверджується на її засіданні за поданням голови Громадської ради.

2) залучати до роботи Громадської ради при Держлісагентстві працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від Держлісагентства проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

6) рекомендувати обласним управлінням лісового та мисливського господарства включати представників Громадської ради при Держлісагентстві до складу колегій обласних управлінь лісового та мисливського господарства за згодою керівників обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Члени Громадської ради при Держлісагентстві мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщене Держлісагентство.

6. Члени Громадської ради при Держлісагентстві зобов’язані:

·         сумлінно дотримуватися та виконувати вимоги цього Положення та рішень Громадської ради при Держлісагентстві;

·         брати активну участь у діяльності Громадської ради при Держлісагентстві.

7. До складу Громадської ради при Держлісагентстві можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради при Держлісагентстві можуть включатися представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Держлісагентства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при Держлісагентстві.

До складу Громадської ради при Держлісагентстві не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

8. Склад Громадської ради при Держлісагентстві формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради при Держлісагентстві визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

До складу Громадської ради при Держлісагентстві може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Строк повноважень складу Громадської ради при Держлісагентстві - два роки.

Членство в Громадській раді при Держлісагентстві є індивідуальним.

Персональний склад Громадської ради при Держлісагентстві затверджується Держлісагентством на підставі протоколу установчих зборів і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держлісагентства та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

9. Членство в Громадській раді при Держлісагентстві припиняється на підставі рішення Громадської ради при Держлісагентстві у разі:

·         систематичної відсутності члена Громадської ради при Держлісагентстві на її засіданнях без поважних причин (два рази підряд);

·         надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді при Держлісагентстві;

·         скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради при Держлісагентстві;

·         неможливості члена Громадської ради при Держлісагентстві брати участь у роботі Громадської ради при Держлісагентстві за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

·         подання членом Громадської ради при Держлісагентстві відповідної заяви;

·         обрання члена Громадської ради при Держлісагентстві народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

·         набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради при Держлісагентстві;

·         смерті члена Громадської ради при Держлісагентстві.

У разі  припинення  будь-якою  особою членства у Громадській раді  її  місце  займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської  ради,  який  набрав  найбільшу  кількість  голосів за результатами  проведення  рейтингового  голосування  на установчих зборах. Рішення  про  це  приймається  на  найближчому  засіданні громадської ради.

Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноважень громадської  ради  черговість для набуття в ній членства вичерпана та  чисельність  членів  громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Держлісагентство вживає  заходів  для  доукомплектування  складу громадської ради в порядку,  встановленому  цим   положенням  для  формування складу  Громадської  ради.

Зміни у складі Громадської ради при Держлісагентстві затверджуються рішенням Держлісагентства на підставі протоколу засідання Громадської ради.

Держлісагентство оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Дострокове припинення діяльності Громадської ради при Держлісагентстві здійснюється у разі:

·         коли засідання Громадської ради при Держлісагентстві не проводилися протягом двох кварталів;

·         невиконання Громадською радою при Держлісагентстві без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

·         прийняття Громадською радою при Держлісагентстві відповідного рішення на її засіданні;

·         реорганізації або ліквідації Держлісагентства.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради при Держлісагентстві оформляється відповідним актом Держлісагентства.

11. Громадська рада при Держлісагентстві, якщо її повноваження не були припинені достроково, не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень делегує своїх представників до складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів по формуванню нової Громадської ради при Держлісагентстві.

12. Громадську раду при Держлісагентстві очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради при Держлісагентстві має першого заступника та заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради при Держлісагентстві припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради при Держлісагентстві до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради при Держлісагентстві заступник голови Громадської ради при Держлісагентстві, якщо інше не передбачено її рішенням.

13. Голова Громадської ради при Держлісагентстві:

·         організовує діяльність Громадської ради при Держлісагентстві;

·         організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

·         підписує документи від імені Громадської ради при Держлісагентстві;

·         представляє Громадську раду при Держлісагентстві у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

·         координує роботу голів постійних та тимчасових комісій Громадської ради;

·         може брати участь у засіданнях колегії Держлісагентства, за рішенням керівництва Держлісагентства може бути включений до складу колегії Держлісагентства.

14. За заявою Громадської ради при Держлісагентстві Голова Держлісагентства може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради при Держлісагентстві на представника Держлісагентства.

15. Громадська рада формує постійно та тимчасово діючі робочі органи – комісії відповідно до напрямів роботи.

До повноважень комісії входять:

а) вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи комісії;

б) ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи комісії;

в) взаємодія із структурними підрозділами Держлісагентства з питань, що розглядаються на засіданнях комісії;

г) розгляд пропозицій та звернень громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів Громадської ради;

ґ) збір та підготовка пропозицій членів комісії до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

д) підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

Мінімальна кількість членів Громадської ради, яка може ініціювати створення постійної комісії Громадської ради визначається рішенням Громадської ради.

Член Громадської ради, який не є членом її керівних органів, зобов’язаний брати участь на постійній основі у роботі мінімум однієї постійної комісії.

За наявності визначеної кількості заяв від членів Громадської ради про своє бажання приймати участь у роботі відповідного постійного робочого органу (окрім секретаріату), вони проводять організаційне засідання, на якому обирають кандидатів на посади голови, заступника голови, та секретаря відповідної постійної комісії шляхом рейтингового голосування.

Протокол організаційного засідання та план роботи відповідної постійної комісії передається для затвердження на засіданні Громадської ради.

Перелік, назви постійних та тимчасових робочих комісій, голова, заступники голови, секретар та персональний склад постійних та тимчасових комісій затверджуються рішенням Громадської ради у спосіб, визначений Громадською радою.

16. Основною формою роботи Громадської ради при Держлісагентстві є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради при Держлісагентстві можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради при Держлісагентстві, керівника Держлісагентства або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради при Держлісагентстві, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держлісагентства.

Засідання Громадської ради при Держлісагентстві є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради при Держлісагентстві проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради при Держлісагентстві може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Держлісагентства, його заступник або інший уповноважений представник Держлісагентства.

На засіданні Громадської ради розглядаються та ухвалюються рішення постійних та тимчасових комісій Громадської ради.

За запрошенням голови Громадської ради при Держлісагентстві у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

17. Рішення Громадської ради при Держлісагентстві приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради при Держлісагентстві мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держлісагентством.

Рішення Держлісагентства, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради при Держлісагентстві, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради при Держлісагентстві та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлісагентства та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради при Держлісагентстві або причини їх відхилення.

18. На засіданні Громадської ради при Держлісагентстві, яке проводиться за участю представників Держлісагентства не пізніше I кварталу кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік, який повинен враховувати плани роботи постійних та тимчасових комісій, план роботи Держлісагентства тощо.

Річний план роботи Громадської ради при Держлісагентстві та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держлісагентства та в інший прийнятний спосіб.

19. Установчі документи, склад Громадської ради при Держлісагентстві, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради при Держлісагентстві в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Держлісагентства в рубриці "Громадська рада".

20. Забезпечення секретаріату Громадської ради при Держлісагентстві приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Держлісагентство.

21. Громадська рада при Держлісагентстві має бланк із своїм найменуванням та реквізитами.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux