• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Положення про Держлісагентство


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 2014 р. № 521


{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 980 від 21.11.2018

№ 838 від 11.09.2019

№ 847 від 18.09.2019

№ 614 від 25.06.2020

№ 862 від 23.09.2020}

ПОЛОЖЕННЯ

про Державне агентство лісових ресурсів України


{У тексті Положення слова “Міністр аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках замінено словами “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019}


{У тексті Положення слова “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у всіх відмінках замінено словами “Міністр енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку, а слово “Мінагрополітики” - словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 847 від 18.09.2019}


{У тексті Положення слова “Міністр енергетики та захисту довкілля” в усіх відмінках замінено словами “Міністр захисту довкілля та природних ресурсів” у відповідному відмінку, а слово “Мінекоенерго” - словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 614 від 25.06.2020}
1. Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

2. Держлісагентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держлісагентства є:

1) реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства;

2) внесення на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

4. Держлісагентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств і в установленому порядку подає їх Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів;

2) вносить Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів пропозиції щодо загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів, розвитку мисливського господарства;

3) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, готує пропозиції щодо укладення та денонсації договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Держлісагентства, представляє Україну в роботі міжнародних організацій у сфері лісового та мисливського господарства;

4) здійснює державне управління в галузі ведення лісового і мисливського господарства, а також державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин);

5) здійснює державне управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду в лісах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

6) організовує ведення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь;

7) веде державний лісовий кадастр та облік лісів;

8) здійснює моніторинг лісів;

9) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;

10) затверджує вік стиглості деревостанів;

11) організовує видачу в установленому порядку спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;

12) організовує виконання заходів щодо визначення рівня радіоактивного забруднення лісів, радіаційний контроль лісової продукції, дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;

13) веде державний кадастр мисливських тварин, що перебувають на території України;

14) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

15) організовує роботу з укладення з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства та здійснює контроль за їх виконанням;

16) веде державний облік чисельності і добування мисливських тварин;

17) вносить Міндовкілля пропозиції щодо:

вартості ліцензій на добування мисливських тварин та здійснює регулювання цін і тарифів на продукцію полювання, у тому числі на живу дичину, яка поставляється на експорт; на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами; на послуги, надані іноземним громадянам;

лімітів і норм використання мисливських тварин;

розміру збору за видачу посвідчення мисливця, щорічної контрольної картки обліку добутої дичини, порушень правил полювання та їх дублікатів;

такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

18) видає в установленому порядку дозволи на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

19) видає паспорти на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

20) видає посвідчення мисливця і щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання;

21) вносить пропозиції щодо надання в користування мисливських угідь та припинення права користування ними органам, що приймають зазначені рішення;

22) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів, бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, забезпечує організацію та координацію заходів з охорони державного мисливського фонду і заходів з регулювання чисельності мисливських, хижих та шкідливих для мисливського господарства тварин;

23) забезпечує здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства, захист лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

24) організовує виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

25) у межах повноважень, передбачених законом, розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення;

26) здійснює заходи щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства;

27) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, на зовнішньому ринку, розвиток внутрішнього ринку продукції і послуг лісового та мисливського господарства, вносить в установленому порядку пропозиції щодо умов оподаткування і кредитування, особливостей приватизації таких підприємств, установ і організацій;

28) видає сертифікат про походження лісоматеріалів;

29) готує пропозиції і в межах повноважень, передбачених законом, здійснює заходи щодо забезпечення реалізації соціальної політики у сфері лісового та мисливського господарства, укладає в установленому порядку галузеву угоду з професійними спілками чи їх об’єднаннями, іншими представницькими організаціями працівників лісового і мисливського господарства, які мають відповідні повноваження;

30) здійснює управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Держлісагентства;

31) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для виконання державних цільових програм розвитку лісового і мисливського господарства, забезпечує впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, а також нових технологій і передового досвіду, організовує відповідно до законодавства діяльність метрологічної служби на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

32) вживає заходів для залучення в установленому порядку представників громадськості до проведення обговорення питань державної політики у сфері лісового і мисливського господарства;

33) вирішує в межах повноважень, передбачених законом, спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів, що перебувають у державній власності;

34) приймає в установленому порядку рішення про припинення полювання;

35) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держлісагентства, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

36) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держлісагентство з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держлісагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держлісагентства та на керівні посади в його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держлісагентства та його територіальних органів;


{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 980 від 21.11.2018}


3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держлісагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, цивільний захист у сфері лісового і мисливського господарства, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.

6. Держлісагентство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) проводити перевірки дотримання вимог законодавства у сфері лісового (в лісах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління) та мисливського господарства.

7. Держлісагентство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Держлісагентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

9. Держлісагентство у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

10. Держлісагентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.


{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 980 від 21.11.2018}


11. Голова Держлісагентства:

1) очолює Держлісагентство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) вносить на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, зокрема, розроблені Держлісагентством проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Держлісагентства та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міндовкілля;

4) подає на затвердження Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів плани роботи Держлісагентства;

5) звітує перед Міністром захисту довкілля та природних ресурсів про виконання планів роботи Держлісагентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держлісагентства, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держлісагентства;

7) затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів Держлісагентства;

8) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держлісагентства (якщо інше не передбачено законом);

9) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держлісагентства;

10) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держлісагентства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

11) підписує накази Держлісагентства;

12) вносить Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держлісагентства і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держлісагентства, які є юридичними особами публічного права;

13) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держлісагентства і коштів, передбачених на його утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України і Міністром захисту довкілля та природних ресурсів територіальні органи Держлісагентства як структурні підрозділи апарату Агентства;

14) призначає на посади за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів і головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держлісагентства;

15) призначає на посади за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держлісагентства;

16) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держлісагентства, керівників територіальних органів Держлісагентства, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

17) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держлісагентства;

18) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держлісагентства;

19) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держлісагентства;

20) представляє в установленому порядку Держлісагентство у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

21) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держлісагентства, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держлісагентства;

22) утворює комісії, робочі та експертні групи;

23) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

24) забезпечує взаємодію Держлісагентства із структурним підрозділом Міндовкілля, визначеним Міністром захисту довкілля та природних ресурсів, відповідальним за взаємодію з Держлісагентством;

25) забезпечує дотримання встановленого Міністром захисту довкілля та природних ресурсів порядку ведення обміну інформацією між Міндовкілля і Держлісагентством та своєчасність її подання;

26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

27) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Держлісагентства та його територіальних органів доручення;

28) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держлісагентство;

29) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова Держлісагентства має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.


{Пункт 12 в редакції Постанов КМ № 980 від 21.11.2018№ 862 від 23.09.2020}


13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань у Держлісагентстві може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держлісагентства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держлісагентстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держлісагентства.

14. Граничну чисельність державних службовців та працівників Держлісагентства затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Держлісагентства затверджує його Голова за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Штатний розпис, кошторис апарату Держлісагентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Держлісагентство є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux