• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»

    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


        П О С Т А Н О В А 

           від 28 вересня 2011 р. N 1001 

        Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та 

            утворення підрозділі внутрішнього аудиту 

            { Назва Постанови в редакції Постанови КМ 

              N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 


         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

           N  950 (  950-2016-п ) від 14.12.2016 

           N   57 (   57-2017-п ) від 08.02.2017 

           N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 


     Відповідно до  частини  третьої  статті 26 Бюджетного кодексу  України (     2456-17     )     Кабінет     Міністрів      України 

п о с т а н о в л я є: 


     1.  Затвердити  Порядок  здійснення  внутрішнього  аудиту  та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, що додається.

{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     2. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади з 1 січня 2012 року: 

     1) утворити   та   забезпечити   функціонування   структурних підрозділів внутрішнього  аудиту  в  межах  граничної  чисельності 

працівників  міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої влади,     їх     територіальних     органів,      реорганізувавши 

контрольно-ревізійні підрозділи; 

     2)  забезпечити  здійснення внутрішнього аудиту відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

{ Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     3) забезпечити  організаційну  і  функціональну  незалежність структурних підрозділів внутрішнього аудиту; 

     4) вжити  заходів  до  запобігання  неправомірному  втручанню третіх  осіб  у  планування  і  здійснення  внутрішнього аудиту та 

підготовку звіту про його результати.

{ Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 

N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади: 

     1) привести до  1  січня  2012  р.  у  відповідність  з  цією постановою: 

     структуру міністерств,  інших  центральних органів виконавчої влади; 

     власні нормативно-правові акти; 

     2) поінформувати до 1 березня 2012 р.  Міністерство  фінансів та Державну фінансову інспекцію про стан виконання цієї постанови. 

     3-1.   Установити,   що   стратегічний   план   діяльності  з внутрішнього  аудиту  на  наступні  три  роки  та операційний план 

діяльності  з  внутрішнього  аудиту  на 2019 рік затверджуються не пізніше 15 лютого 2019 року.

{  Постанову  доповнено  пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     4.    Міністерству   фінансів   надавати   роз'яснення   щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016, N 57 ( 57-2017-п ) від 08.02.2017 } 

     4-1. Державній аудиторській службі за результатами здійснення державного  фінансового  контролю  щокварталу  не пізніше 10 числа 

місяця,  що  настає  за  звітним  кварталом, подавати Міністерству фінансів інформацію про стан внутрішнього контролю та внутрішнього 

аудиту  у  міністерствах,  інших  центральних  органах  виконавчої влади,  їх  територіальних  органах  та  бюджетних  установах, які 

належать   до  сфери  управління  міністерств,  інших  центральних органів  виконавчої  влади, щодо яких у звітному періоді завершено 

здійснення заходів державного фінансового контролю.{  Постанову  доповнено  пунктом  4-1  згідно з Постановою КМ N 57 

( 57-2017-п ) від 08.02.2017 } 

     5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 

     утворити з 1 січня 2012 р. структурні підрозділи внутрішнього аудиту; 

     під   час   організації  та  здійснення  внутрішнього  аудиту керуватися  затвердженим цією постановою Порядком та прийнятими на 

його    виконання    нормативно-правовими    актами   Міністерства фінансів.

{  Пункт  5  в  редакції  Постанови  КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     6. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010  р.  N  2  (  2-2010-п  )  "Про 

проведення  внутрішньої  контрольно-ревізійної  роботи  в  системі центрального органу виконавчої влади" (Офіційний  вісник  України, 

2010 р., N 1, ст. 20). 

     7. Ця  постанова  набирає чинності з дня опублікування,  крім пункту 6  цієї  постанови,  який  набирає  чинності  з   1   січня 

2012 року. 

 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ 


     Інд. 70 

 


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             постановою Кабінету Міністрів України 

                                 від 28 вересня 2011 р. N 1001 


              

ПОРЯДОК 

 здійснення внутрішнього аудиту та 

            утворення підрозділів внутрішнього аудиту 


{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 

12.12.2018 } 

 


   { У тексті Порядку слово "Держфінінспекція" в усіх відмінках      замінено  словом "Держаудитслужба" у відповідному відмінку 

     згідно з Постановою КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 } 

  { У тексті Порядку слова "центральний орган виконавчої влади"     в  усіх  відмінках  замінено  словами  "державний орган"  у 

    відповідному  відмінку,  а  слова "проведення  внутрішнього     аудиту" - словами "здійснення внутрішнього аудиту" згідно з 

    Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 

     1.   Цей  Порядок  визначає  механізм  утворення  структурних підрозділів внутрішнього аудиту та питання їх діяльності. 

     Дія   цього   Порядку   поширюється   на  міністерства,  інші центральні  органи  виконавчої  влади,  Раду  міністрів Автономної 

Республіки  Крим,  обласні,  Київську  та  Севастопольську  міські держадміністрації,  інших головних розпорядників коштів державного 

бюджету  (далі  -  державні  органи),  їх  територіальні органи та бюджетні  установи,  які  належать  до сфери їх управління (далі - 

бюджетні установи).{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 


     2.  Об’єктом  внутрішнього  аудиту  є  діяльність  державного органу,  його  територіальних  органів,  підприємств (у тому числі 

суб’єктів  господарювання,  державна  частка у статутному капіталі яких  перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує 

державі право вирішального впливу на господарську діяльність таких суб’єктів  господарювання), установ та організацій, що належать до 

сфери  його  управління, в повному обсязі або з окремих питань (на окремих  етапах),  та  заходи,  що  здійснюються керівниками таких 

органів,  підприємств,  установ  та  організацій  для забезпечення ефективного    функціонування    системи   внутрішнього   контролю 

(дотримання   принципів  законності  та  ефективного  використання бюджетних   коштів   та   інших  активів,  досягнення  результатів 

відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і вимог щодо їх діяльності).

{  Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     3.  У  державному  органі  для здійснення внутрішнього аудиту утворюється  як  самостійний  підрозділ  -  структурний  підрозділ 

внутрішнього аудиту (далі - підрозділ). 

     За    рішенням   керівника   державного   органу   підрозділи утворюються в його територіальних органах та бюджетних установах в 

межах штатної чисельності їх працівників. 

     Чисельність  працівників відповідних підрозділів визначається з  урахуванням:  {  Абзац  третій  пункту  3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     наявності  (відсутності)  у  державному органі територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, які належать 

до  сфери  його управління; { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1062  ( 1062-2018-п ) від 

12.12.2018 } 

     кількості та  обсягів  фінансування  бюджетних  програм,  які виконуються   розпорядниками   бюджетних   коштів   відповідно  до 

покладених на них функцій; 

     кількості адміністративних послуг; { Абзац шостий пункту 3 із змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) 

від 12.12.2018 } 

     кількості контрольно-наглядових функцій; 

     кількості   сфер,   у   яких   забезпечується  формування  та реалізація  державної  політики; { Пункт 3 доповнено новим абзацом 

згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     кількості  об’єктів,  щодо яких державним органом виконуються функції  з  управління  об’єктами  державної  власності. { Пункт 3 

доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою  КМ  N  1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     У разі   неможливості   утворення   підрозділу  призначається посадова особа,  на яку покладаються повноваження щодо  здійснення 

внутрішнього аудиту. 

     4.   Основним  завданням  підрозділу  є  надання  керівникові державного   органу,  його  територіального  органу  та  бюджетної 

установи об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: 

     функціонування системи   внутрішнього    контролю    та    її удосконалення; 

     удосконалення системи управління; 

     запобігання фактам      незаконного,     неефективного     та нерезультативного  використання бюджетних коштів та інших активів; 

{  Абзац  четвертий  пункту  4  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     запобігання   виникненню   помилок   чи   інших  недоліків  у діяльності   державного   органу,   його  територіальних  органів, 

підприємств,  установ  та  організацій,  що належать до сфери його управління. { Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     5. Підрозділ відповідно до покладених на нього завдань: 

     1) проводить оцінку: 

     ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; 

     ступеня виконання   і   досягнення   цілей,   визначених    у стратегічних та річних планах; 

     ефективності планування  і  виконання  бюджетних  програм  та результатів  їх  виконання, управління бюджетними коштами; { Абзац 

четвертий  підпункту  1  пункту  5  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     якості надання   адміністративних   послуг    та    виконання контрольно-наглядових    функцій,   завдань,   визначених   актами 

законодавства; 

     використання і збереження активів; { Абзац шостий підпункту 1 пункту  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 1062 

( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     надійності,  ефективності  та  результативності інформаційних систем і технологій; { Підпункт 1 пункту 5 доповнено новим абзацом 

згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     управління  державним  майном;  {  Абзац  восьмий підпункту 1 пункту  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 1062 

( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     правильності ведення бухгалтерського обліку та  достовірності фінансової і бюджетної звітності; 

     ризиків, які  негативно  впливають  на  виконання  функцій  і завдань    державного   органу,   його   територіальних   органів, 

підприємств,  установ  та  організацій,  що належать до сфери його управління;  {  Абзац  десятий  підпункту  1  пункту 5 із змінами, 

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1062  ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 

     {  Підпункт  2  пункту  5  виключено на підставі Постанови КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 

     3) планує,   організовує   та   проводить  внутрішні  аудити, документує їх результати,  готує аудиторські  звіти,  висновки  та 

рекомендації,    а    також    проводить   моніторинг   врахування рекомендацій; 

     4)  взаємодіє  з  іншими структурними підрозділами державного органу,  його територіального органу та бюджетної установи, іншими 

державними  органами,  підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань здійснення внутрішнього аудиту; 

     5)  подає керівникові державного органу, його територіального органу  та бюджетної установи аудиторські звіти і рекомендації для 

прийняття ним відповідних управлінських рішень; 

     6) звітує про результати діяльності відповідно до вимог цього Порядку та стандартів внутрішнього аудиту; 

     7) виконує інші функції відповідно до його компетенції. 

     5-1. Керівник державного органу, його територіального органу, бюджетної  установи  підписує з керівником підрозділу відповідного 

органу   або  установи  декларацію  внутрішнього  аудиту,  в  якій зазначаються  мета (місія) та цілі, принципи незалежності, основні 

повноваження та обов’язки підрозділу. 

     У  разі  призначення нового керівника державного органу, його територіального   органу,   бюджетної  установи  та/або  керівника 

підрозділу    відповідного    органу   або   установи   декларація внутрішнього  аудиту  підписується  протягом  місяця  з дня такого 

призначення. 

     За    ініціативою    керівника    державного   органу,   його територіального   органу,   бюджетної   установи   або   керівника 

підрозділу  до  декларації  внутрішнього  аудиту  можуть вноситися зміни.

{  Порядок  доповнено  пунктом  5-1  згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     6.  Внутрішній  аудит  проводиться згідно із стратегічними та операційними  планами  діяльності  з  внутрішнього  аудиту (далі - 

стратегічний та операційний плани). 

     Стратегічний  план  повинен  враховувати стратегію державного органу  (у  разі її наявності) та визначати завдання і результати, 

яких підрозділ повинен досягнути протягом наступних трьох років. 

     Операційний план складається на календарний рік з урахуванням завдань та результатів виконання стратегічного плану. 

     Стратегічний  та  операційний плани формуються підрозділом на підставі  результатів  оцінки ризиків та затверджуються керівником 

державного органу, його територіального органу, бюджетної установи не пізніше початку планового періоду. 

     Зміни  до  стратегічного  та  операційного планів вносяться в порядку їх затвердження не пізніше завершення планового періоду. 

     У  разі  створення  підрозділів  у  територіальних органах та бюджетних   установах   державного   органу   складаються  зведені 

стратегічний   та   операційний   плани  (далі  -  зведені  плани) діяльності   з  внутрішнього  аудиту  в  державному  органі,  його 

територіальних  органах  та  бюджетних  установах,  які формуються підрозділом   та   затверджуються  керівником  державного  органу. 

Керівники територіальних органів та бюджетних установ забезпечують подання   стратегічного   та   операційного   планів   керівникові 

підрозділу  державного  органу  для подальшого формування зведених планів  і подання їх керівникові державного органу на затвердження 

в установлений ним строк. 

     Стратегічний та операційний плани (зведені плани) та зміни до них оприлюднюються на офіційному веб-сайті державного органу, його 

територіального органу та бюджетної установи. 

     Копії   затверджених   стратегічних   та  операційних  планів (зведених  планів)  та  змін  до них надсилаються Мінфіну протягом 

десяти робочих днів з дати їх затвердження. 

     За рішенням керівника державного органу, його територіального органу,   бюджетної   установи   можуть   проводитися  позапланові 

внутрішні аудити.

{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 

     {   Пункт  7  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  1062 

( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 

     8. Внутрішній аудит  проводиться  відповідно  до  стандартів, затверджених Мінфіном. 

     9. Керівник підрозділу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законом порядку. 

     На  посаду  керівника  підрозділу  державного органу або його територіального    органу    в   установленому   законом   порядку призначається  особа,  яка має економічну або юридичну вищу освіту за   ступенем   магістра   та  стаж  роботи  відповідно  до  вимог законодавства. 

     Керівник  підрозділу підпорядковується і звітує безпосередньо керівнику   державного  органу,  його  територіального  органу  та 

бюджетної установи. 

     Керівник  підрозділу  може  входити  до складу колегії (інших дорадчих  органів)  державного органу, його територіального органу 

та бюджетної установи.{  Пункт  9  в  редакції  Постанови  КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     10. Керівник підрозділу забезпечує: 

     1)  планування,  організацію та здійснення на належному рівні внутрішнього аудиту;

{  Підпункт  1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     2)  подання  міністрові,  керівнику іншого державного органу, його  територіального  органу  та  бюджетної установи аудиторських 

звітів та рекомендацій;

{  Підпункт  2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     3)  підготовку  та  своєчасне  подання  звіту  про результати діяльності   підрозділу   або   зведеного   звіту  про  результати 

діяльності  підрозділів  відповідно  до  вимог  цього  Порядку  та стандартів внутрішнього аудиту;{  Підпункт  3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     4) проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами здійснення внутрішнього аудиту; 

     4-1)   складення   та   виконання  програми  забезпечення  та підвищення  якості  внутрішнього  аудиту;  проведення  внутрішньої 

оцінки  якості  внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту;

{  Пункт 10 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     5)  здійснення  заходів щодо врахування рекомендацій, наданих Мінфіном    за    результатами   оцінки   функціонування   системи 

внутрішнього аудиту.

{  Підпункт 5 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2017-п ) від 08.02.2017 } 

     Керівник  підрозділу  державного  органу координує діяльність підрозділів  територіального органу та бюджетної установи, а також 

надає  пропозиції  щодо  забезпечення  належної  якості здійснення внутрішнього аудиту такими підрозділами. 

     11. Працівники   підрозділу   призначаються   на   посаду  та звільняються з посади в установленому законодавством порядку. 

 

     {  Абзац  другий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ 

N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 

     12. Працівники підрозділу мають право: 

     1) на повний та безперешкодний доступ до активів, документів, інформації  та  баз  даних,  які  стосуються аудиторських завдань, 

включаючи   інформацію   з  обмеженим  доступом,  що  надається  в установленому законодавством порядку;

{  Підпункт  1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     2)   проводити   анкетування,   опитування  та  інтерв’ювання працівників   державного   органу,  його  територіального  органу, 

підприємства,   установи,   організації,   що  належить  до  сфери управління   державного   органу,   з  питань,  що  стосуються  їх 

діяльності (за згодою);

{  Підпункт  2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N  950  ( 950-2016-п ) від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ 

N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     2-1)  готувати  запити та одержувати від державних органів та органів    місцевого    самоврядування,    підприємств,   установ, 

організацій,  інших  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформацію,   документи  і  матеріали,  необхідні  для  здійснення 

внутрішнього аудиту;

{  Пункт 12 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     3)   ініціювати  перед  керівником  державного  органу,  його територіального  органу та бюджетної установи залучення експертів, 

фахівців  відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування,    державних    фондів,    підприємств,   установ, 

організацій,  інших  юридичних  осіб  для  забезпечення  виконання аудиторського завдання;

{  Підпункт  3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     4) визначати  цілі,  обсяг,  методи  аудиту  і  ресурси,  які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання. 

 

     {  Підпункт  5  пункту  12 виключено на підставі Постанови КМ 

N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

 

     13. Працівники підрозділу зобов'язані: 


     1) дотримуватися  вимог  стандартів  внутрішнього  аудиту  та інших нормативно-правових актів з відповідних питань; 

     2) не розголошувати інформацію,  яка стала їм відома під  час виконання   покладених   на   підрозділ  завдань,  крім  випадків, 

передбачених законодавством; 

     3)  невідкладно інформувати керівника державного органу, його територіального   органу   та   бюджетної   установи   про  ознаки 

шахрайства, корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з   корупцією,  або  нецільового  використання  бюджетних  коштів, 

марнотратства,  зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної  дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, 

з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів;{  Підпункт  3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     4) уникати та не  допускати  виникнення  конфлікту  інтересів відповідно до закону. 

     14.  У  разі виникнення обставин, які перешкджають виконанню працівниками  або  керівником  підрозділу  внутрішнього  аудиту їх 

обов'язків,  втручання  у  їх діяльність посадових або інших осіб, працівники  підрозділу або керівник підрозділу письмово інформують 

про  це  керівника  державного органу, його територіального органу або  бюджетної установи, в якому утворено такий підрозділ, а також 

аудиторський  комітет  (у  разі  його  утворення)  для  здійснення заходів відповідно до законодавства.

{  Пункт  14  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 57 (  57-2017-п  )  від  08.02.2017,  N  1062  (  1062-2018-п  )  від 12.12.2018 } 

     15.  Керівник  державного органу, його територіального органу та   бюджетної   установи   для   здійснення  на  належному  рівні внутрішнього аудиту забезпечує:{ Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     1)  надання  підрозділу повного та безперешкодного доступу до активів,  документів,  інформації  та  баз  даних,  які стосуються 

здійснення внутрішнього аудиту;{  Підпункт  1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     1-1)  організаційну  і функціональну незалежність підрозділу; недопущення  покладення  на  підрозділ  функцій,  не  пов’язаних з 

діяльністю  з  внутрішнього  аудиту; вжиття заходів до запобігання неправомірному  втручанню  третіх  осіб у провадження діяльності з 

внутрішнього аудиту;

{  Пункт 15 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     2) комплектування    підрозділу    з    урахуванням    вимог, установлених цим Порядком, добір кадрів відповідної кваліфікації з 

високими   діловими,   професійними   та   моральними    якостями, систематичне підвищення їх кваліфікації та навчання; 

     3)   створення  належних  умов  для  здійснення  внутрішнього аудиту,  у  тому числі шляхом підписання та забезпечення виконання 

положень  декларації  внутрішнього  аудиту, затвердження планів та підписання  звітів,  надання  достатнього  строку  для  здійснення 

внутрішнього  аудиту,  своєчасного  розгляду аудиторських звітів і рекомендацій;

{  Підпункт  3 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     4) вжиття  відповідних  заходів  реагування  за  результатами здійснення внутрішніх аудитів;

{  Підпункт  4 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     5)    розгляд   рекомендацій   щодо   удосконалення   системи внутрішнього   аудиту,   наданих   Мінфіном,  а  також  здійснення 

відповідних заходів за результатами їх розгляду.

{  Підпункт 5 пункту 15 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2017-п ) від 08.02.2017 } 

     15-1. Для проведення фахових консультацій та розгляду питань, пов’язаних  із  провадженням  діяльності  з  внутрішнього  аудиту, 

підготовки  рекомендацій щодо її удосконалення в державному органі може  утворюватися аудиторський комітет як консультативно-дорадчий 

орган. 

     Кількісний  та  персональний  склад  аудиторського комітету і положення про нього затверджує керівник державного органу. 

     До  складу  аудиторського  комітету  входять  посадові  особи державного  органу та за згодою - незалежні експерти (представники 

інших   державних   органів,   органів  місцевого  самоврядування, наукових   і  навчальних  закладів,  громадських  організацій,  їх 

об’єднань, міжнародних та іноземних організацій, інші особи). 

     Незалежним  експертом може бути особа, яка має вищу освіту не нижче    ступеня   магістра,   стаж   роботи   у   сфері   аудиту, 

бухгалтерського  обліку,  інших  галузях  економіки,  фінансів або права не менше десяти років та бездоганну ділову репутацію. 

     До  складу  аудиторського  комітету включаються не менше двох незалежних експертів, у тому числі один незалежний експерт у сфері 

аудиту або бухгалтерського обліку. 

     Не  включаються  до  складу  аудиторського  комітету керівник та/або працівники підрозділу. 

     Засідання  аудиторського  комітету  проводиться не рідше двох разів  на  рік.  На  засідання  аудиторського комітету обов’язково 

запрошується керівник та/або представники підрозділу. 

     Звіти   або   інша   інформація   про  результати  діяльності аудиторського  комітету  оприлюднюються  на  офіційному  веб-сайті 

державного органу. 

     Діяльність  аудиторського комітету спрямовується на підтримку та сприяння розвитку діяльності з внутрішнього аудиту в державному 

органі. 

     Основними завданнями аудиторського комітету є: 

     сприяння   організаційній   і   функціональній   незалежності підрозділу,  подання пропозицій керівникові державного органу щодо 

необхідності   вжиття   заходів   для   забезпечення  незалежності підрозділу; 

     сприяння  створенню належних умов для здійснення внутрішнього аудиту,  у  тому  числі забезпечення достатньої кількості ресурсів 

для  провадження  діяльності з внутрішнього аудиту, та недопущення обмежень  для  організації  роботи  підрозділу, усуненню умов щодо 

перешкоджання  виконанню керівником або працівниками підрозділу їх обов’язків та втручання в їх діяльність посадових або інших осіб; 

     розгляд  стану  вжиття  керівником  державного  органу,  його територіального   органу   та/або  бюджетної  установи  необхідних 

заходів за результатами здійснення внутрішнього аудиту; 

     обговорення результатів діяльності підрозділу; 

     обговорення  результатів  внутрішньої  та  зовнішньої  оцінки якості внутрішнього аудиту; 

     подання    пропозицій   щодо   вдосконалення   діяльності   з внутрішнього аудиту в державному органі; 

     обговорення   інших   питань,   пов’язаних   із  провадженням діяльності з внутрішнього аудиту в державному органі, в тому числі 

за   ініціативою   керівника   державного   органу  або  керівника підрозділу.

{  Порядок  доповнено  пунктом  15-1 згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     16.  Звіт  про  результати діяльності підрозділу у державному органі  або  зведений звіт про результати діяльності підрозділів у 

державному   органі,  його  територіальних  органах  та  бюджетних установах  щороку  до  1  лютого  подається  керівником державного 

органу  Мінфіну.  { Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     Керівник   територіального   органу   та  бюджетної  установи забезпечує  подання  звіту  про  результати  діяльності підрозділу 

керівникові державного органу в установлений ним строк. 

     Датою подання  звіту або зведеного звіту вважається дата його реєстрації в Мінфіні. 

     Форма   звіту   та   порядок  його  складення  затверджується Мінфіном.  {  Пункт  16  доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ 

N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 }

{  Пункт  16  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2017-п ) від 08.02.2017 } 

     17.  У разі надходження звернення від Мінфіну державний орган подає   протягом   10   робочих  днів  інформацію  про  результати 

внутрішнього   аудиту   та  інші  відомості,  що  стосуються  його здійснення.

{  Пункт  17  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 57 (  57-2017-п  )  від  08.02.2017,  N  1062  (  1062-2018-п  )  від 12.12.2018 } 

     18.    Мінфін   проводить   оцінку   функціонування   системи внутрішнього аудиту державного органу, його територіального органу 

та бюджетної установи не частіше одного разу на три роки у порядку ( z0663-17 ), встановленому Мінфіном. Зазначена оцінка проводиться 

у  формі  дослідження.  {  Абзац  перший  пункту  18  із  змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1062  ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     Предметом оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту є планування,  організація  та  здійснення такого аудиту, моніторинг 

врахування   рекомендацій   за   результатами   його   здійснення, дотримання   посадовими   особами   підрозділів  вимог  стандартів 

внутрішнього   аудиту   та   інших   нормативно-правових  актів  з відповідних питань. { Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ N 1062 ( 1062-2018-п ) від 12.12.2018 } 

     Мінфін  надає  керівникові  державного органу за результатами оцінки  функціонування  системи  внутрішнього  аудиту рекомендації 

щодо її удосконалення.

{  Пункт  18  в  редакції  Постанови  КМ  N  57  ( 57-2017-п ) від 08.02.2017 } 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux