• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»


Відповідно до наказу Держлісагентства від 04.03.2024 № 51 «Про наглядову раду державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» оголошується відбір на посади незалежних членів наглядової ради державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (Положення про Наглядову раду.pdf)

Найменування: державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (ДП «Ліси України»).

Місцезнаходження: Україна, м. Київ.

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись – 3 (три) особи.

Метою діяльності ДП «Ліси України» є ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів; ведення мисливського господарства, охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування ДП «Ліси України»; одержання прибутку від комерційної діяльності; забезпечення потреб держави або територіальних громад на промисловій чи комерційній основі.

ПРОФІЛЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Передбачається, що наглядова рада буде сформована з 5 осіб, з них 3 – незалежні члени та 2 – представники держави.

Член наглядової ради в межах компетенції, визначеної Статутом державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», Положенням про принципи формування наглядової ради державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», і законодавством України, здійснює управління ДП «Ліси України», а також контролює та регулює діяльність Генерального директора ДП «Ліси України».

Наглядова рада ДП «Ліси України» формується за принципами (Положення про принципи формування наглядової ради.pdf)

1) незалежності;

2) професіоналізму;

3) компетентності;

4) різноманітності;

5) ефективності та дієвості;

6) прозорості.

7) відсутності конфлікту інтересів.


ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Кожен кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради ДП «Ліси України» має відповідати наступним загальним вимогам:

- наявність повної цивільної дієздатності;

- наявність вищої освіти відповідно до встановлених вимог;

- володіння сукупністю знань, професійним та управлінським досвідом, необхідними для належного виконання обов’язків члена наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності ДП «Ліси України», а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена наглядової ради;

- можливість приділяти достатньо часу роботі в наглядовій раді, розвитку персональних знань та навичок;

- бездоганна ділова репутація, в тому числі відсутність незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- відсутність конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов’язків члена наглядової ради;

- заборона бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ДП «Ліси України», якщо інше не передбачено Статутом ДП «Ліси України»;

- володіння українською мовою (для громадян України).


Незалежний член наглядової ради ДП «Ліси України» додатково повинен відповідати критеріям незалежності до члена наглядової ради, які визначено законодавством України, а саме:

- не є і протягом останніх п'яти років не був/була посадовою особою ДП «Ліси України» або його філії, представництва, відділення та/або іншого відокремленого підрозділу;

- не є і протягом останніх трьох років не був/була працівником ДП «Ліси України» або його філії, представництва, відділення та/або іншого відокремленого підрозділу;

- не є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства») ДП «Ліси України» та/або його акціонерів (учасників), або його філії, представництва, відділення та/або іншого відокремленого підрозділу та/або їх посадових осіб;

- не отримує і не отримував/отримувала від ДП «Ліси України» або його філії, представництва, відділення та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

- не є власником корпоративних прав ДП «Ліси України» (самостійно або разом з афілійованими особами) та не представляє інтереси такого власника;

- не є державним службовцем чи представником держави;

- не є аудитором ДП «Ліси України» і не був/була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передують призначенню (обранню) до наглядової ради;

- не бере участь в аудиті ДП «Ліси України» або його філії, представництва, відділення та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, і не брав/брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували призначенню (обранню) до наглядової ради;

- не має і не мав/мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з ДП «Ліси України» або його філією, представництвом, відділенням та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, який/яка має або мав/мала такі зв'язки;

- не працював/працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради ДП «Ліси України» протягом трьох строків;

- не є близькою особою з особами, зазначеними вище (термін «близька особа» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»);

- не посідає виборні посади та є посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування.


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 


1.

Освіта

Обов’язкові вимоги:

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр/спеціаліст за спеціальністю фінанси, економіка, аудит, право, лісове господарство;

Додаткові вимоги: 

- наявність додаткової освіти за спеціальністю міжнародне право, міжнародні економічні відносини;

- наявність сертифікатів, ліцензій тощо у сфері менеджменту чи бізнес-адміністрування, комплаєнсу;

- наявність наукового ступеня.

2.

Знання мов

Обов’язкові вимоги:

- володіння українською мовою (для громадян України);

Додаткові вимоги: 

- володіння англійською мовою.

3.

Досвід роботи

Обов’язкові вимоги:

- загальний трудовий стаж не менше 10 років;

- наявність досвіду роботи на керівних посадах (стратегічне та оперативне управління підприємством, компанією) не менше ніж 5 років або стаж державної служби чи прирівняної до неї не менше ніж 5 років;

Додаткові вимоги:

- наявність досвіду роботи в наглядових радах державних підприємств або господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

- актуальний досвід (в межах 10 років) розробки стратегій та політик, розробки та/або управління складними проектами в сфері трансформації лісового господарства (зміна операційної моделі, організаційна перебудова, злиття/поглинання), холдингових компаній; досвід реорганізації/трансформації державних підприємств, зокрема в Україні, в сучасні ефективні компанії;

- досвід роботи у напрямку розвитку захисту довкілля;

- досвід розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності проектів; планування, залучення, управління інвестиціями; покращення фінансової стійкості компанії; досвід управління фінансовими ризиками;

- навички інвестиційного аналізу (аналіз транзакцій/інвестицій/операцій з економічної, ринкової, фінансової та інших точок зору);

- досвід у сфері виконання проектів у лісовому та мисливському господарстві з урахуванням екологічного та збалансованого природокористування, участь у проектах з використанням передових технологій створення вирощування та формування лісових насаджень, екологічний контроль;

- глибоке розуміння передових світових практик і тенденцій розвитку лісового господарства;

- досвід роботи у міжнародних проектах з розвитку лісового господарства.

4.

Основні кваліфікаційні вимоги

Обов’язкові вимоги:

- знання нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Підприємства;

- знання особливостей діяльності Підприємства;

- знання тенденцій та перспектив розвитку сфері лісового господарства;

Додаткові вимоги: 

- знання та навички антикризового управління, у сфері ризик-менеджменту та комплаєнсу, корпоративного управління.

5.

Етичні вимоги

- наявність бездоганної ділової репутації;

- відсутність незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості;

- відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- відсутність конфліктів інтересів;

- керування в роботі високими діловими нормами та принципами;

- добропорядність, неупередженість, чесність;

- сумлінність та добросовісність виконання повноважень;

- орієнтація на результат;

- незалежність суджень та готовність конструктивно відстоювати свою позицію;

- сміливість у прийнятті рішень, упевненість та здатність до викликів;

- навички успішного управління в умовах невизначеності;

- стратегічне бачення;

- здатність ініціювати зміни та керувати командою;

- комунікативні навички (уміння вести переговори, уміння налагоджувати ділові стосунки, навички усного та письмового, а також міжособистісного спілкування, тактовність).

 

КОМПЕНСАЦІЯ

Незалежні члени наглядової ради ДП «Ліси України» будуть отримувати грошову компенсацію, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

Для участі у відборі претендент особисто подає такі документи: 

1. Біографічну довідку з фотокарткою 3×4  Біографічна довідка претендента.docx (резюме).

2. Згоду на обробку персональних даних згода на обробку персональних даних.docx

3. Рекомендації (за наявності)*.

4. Заяву про відповідність критеріям незалежності члена наглядової ради Заява про відповідність.docx

5. Мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової рад

6. Заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Заява про згоду на обрання.docx

7. Копію документа, що посвідчує особу.

8. Копії документів про вищу освіту.

9. Копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи.

10. Анкету претендента Анкета.docx.

11. Довідку компетентного органу країни постійного місця проживання претендента про наявність або відсутність у нього судимості.

*Такими документами можуть бути:

 • довідка/виписка від служби персоналу відповідної компанії;
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською мовою та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 18:00 (за київським часом) 20 березня 2024 року:

на електронну адресу: t.korniiash@forest.gov.ua особисто або поштовим відправленням на адресу: 01601,м. Київ, вулиця Шота Руставелі,9а.

Номер телефону для довідок: +38 (044) 235-80-43 Тетяна Корніяш.

Інформація про фінансово-економічний стан ДП «Ліси України» за 2023 рік: Фінансові результати.PDFБаланс.PDF


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux